top of page
IMG_8831.JPG
Pōhaku.png


Uhau Humu Pōhaku

Hawaiian dry stack masonry

The Hawaiian tradition of designing and building of stone structure without the use of mortar.

From homes, agriculture, aquaculture, spiritual practices, to marking sacred areas, & tracking time.

It also provides a direct connection to ancient Hawaiian culture.


·Kilo = act of study

·Pōhaku = stone or rock

·Pōhaku Niho = largest and base foundation stone

·Pōhaku Alo = next levels that sits on the niho, their faces protect the wall

·Pōhaku Unu = front facing wedge stone

·Pōhaku Haka Haka = Rear wedge stone and fillers

·Pōhaku Pāpale = Flat cap stone that finish at the top

·Pōhaku Kihi = Corner Stones

·Pōhaku ʻiliʻili = stone pebbles used to level the pāpale line
E HŌ MAI


E hō mai ka ʻike mai luna mai ē

O nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē (x3)NĀ ʻAUMĀKUA


Nā ʻaumākua mai ka lā hiki a ka lā kau

Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai

Nā ʻaumākua iā ka hina a kua, Iā ka hina alo

Iā kaʻaʻakau i ka lani

ʻO kīhā i ka lani

ʻOē i ka lani

Nūnulu i ka lani

Kāholo i ka lani

Eia nā pulapula a ʻoukou ʻo Pia

E mālama ʻoukou iā mākou

E ulu i ka lani

E ulu i ka honua

E ulu i ka pae ʻāina o Hawaiʻi

E hō mai ka ʻike

E hō mai ka ikaika

E hō mai ke akamai

E hō mai ka maopopo pono

E hō mai ka ʻike pāpālua

E hō mai ka mana

ʻĀmama ua noa
Oli Mahalo

ʻUhola ʻia ka makaloa lā
Pūʻai i ke aloha lā
Kūkaʻi ʻia ka hā loa lā
Pāwehi mai nā lehua
Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai lā
Mahalo e nā Akua
Mahalo e nā kupuna lā ʻeā
Mahalo me ke aloha lā
Mahalo me ke aloha lā...Mahalo

Oli Hana Pōhaku

Paʻa hoʻi paepae

Pae pōhaku paʻa

Maiau kū ono

Kū paʻa kihikihi hā

Paʻa hoʻi paepae

Pae pōhaku paʻa

Maiau kū ono

Kū paʻa kihi kihi hū (x4)

bottom of page